Välispiirete soojustamine, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide renoveerimine võimaldab säästa küttekulusid kuni 75% ning muudab korterite sisekliima tervislikumaks.

Eesti kliima on sagedaste temperatuurimuutustega ja kütteperiood kestab kauem kui pool aastat.
Kahjuks enamik hooneid Eestis ei ole efektiivsed energiasäästu ja ventilatsiooni  osas ning selepärast korterite sisekliima ei vasta kaasaegsetele normidele.

Seinte ja katuse soojustus ei ole piisav, seepärast lekib kallis soojusenergia õhku ja koos sellega ka Teie raha. Kütte- ja ventilatsioonisüsteemid on vananenud ning ei vasta kaasaegsetele standarditele, vajalik õhuvahetus ei ole tagatud, millega kaasneb hallituse tekkimise oht.

Korterelamutes Eestis on keskmine soojuse tarbimine aastas umbes 300 kWh/(a*m2). Renoveeritud majas aga 120–150 kWh/(a*m2), mis võimaldab sellise maja korteriomanikul säästa raha küttearvetelt.

 

Küttekulude vähendamise lahenduseks on soojusenergiasääst, milleks on vaja teostada järgmised tööd:

Välispiirete soosjustamine

Välispiirete soojustamine – vähendab soojuskadu

Küttesüsteemi rekonstrueerimine

Küttesüsteemi rekonstrueerimine – võimaldab kortermaja ühtlaselt kütta (kaob ülemise ja alumise korruse probleem), samuti on võimalus eraldi reguleerida temperatuuri igas korteris.

Soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi paigaldus

Soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi paigaldus – tagab eluruumide vajaliku õhuvahetuse ning võimaldab taaskasutada ruumide kuumaõhu soojust, mis tavaliselt kaob ventilatsioonišahtide kaudu lihtsalt tühja.

Taastuvenergia kasutamine kui soojusallikas

Taastuvenergia kasutamine kui soojusallikas – võimaldab peaaegu täielikult loobuda kaugküttevõrgu kasutamisest, mille hind on umbes kaks korda odavam.

Kokkuvõttes kõik säästumeetmed hoiavad kokku kuni 75% küttekulusid ja koos KredEx SA toetusega, mis on kuni 40% kõikide rekonstrueerimistööde hinnast, on võimalus vähendada kommunaalkulude arveid isegi koos laenu tagasimaksmisega. Teie maja muutub mugavamaks ja tervist toetavamaks.

Kes ja mida saab rekonstrueerida KredEx SA abiga?

Toetust saab taotleda enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud korterelamule, milles on moodustatud korteriühistu või mis on tervikuna linna või valla omandis.

Tallinna ja Tartu korterelamute määrusega nõutud rekonstrueerimise miinimum toetusemäär on 25%.
Toetuse taotlemisel Ida-Viru maakonnas asuva korterelamu rekonstrueerimiseks suurendatakse toetuse osakaalu 10% võrra, välja arvatud juhul, kui toetuse osakaal on 50%. Omafinantseeringu määr peab abikõlblikest kuludest katma selle osa, mida toetus ei kata.

Toetatakse järgmisi tegevusi vastavalt valitud paketile (15%,25% või 40%):

 1. Korterelamu fassaadi rekonstrueerimine ja soojustamine ning nendega kaasnevad tööd;
 2. Korterelamu rõdude ja lodžade korrastamine ja projektijärgne kinniehitamine;
 3. Korterelamu katuse ja katuslae rekonstrueerimine ja soojustamine;
 4. Korterelamu akende ja välisuste vahetamine või renoveerimine ning nendega kaasnevad tööd;
 5. Korterelamu keldrilae soojustamine;
 6. Korterelamu küttesüsteemi asendamine, rekonstrueerimine või tasakaalustamine ja küttesüsteemi tasakaalustamise protokolli koostamine;
 7. Korterelamu vee- ja kanalisatsioonisüsteemi (sealhulgas sadeveedrenaaž, heitvee jääksoojuse kasutamise seadme paigaldamine, vee soojendamise seadme või sooja vee jaotamise süsteemi paigaldamine) asendamine või rekonstrueerimine;
 8. Korterelamule uue soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi ehitamine või ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ja ventilatsioonisüsteemi mõõdistamise protokolli koostamine;
 9. Korterelamus taastuvenergia kasutamiseks vajalike seadmete ostmine ja paigaldamine;
 10. Korterelamu liftide juhtimissüsteemi ja ajami osaline või täielik rekonstrueerimine ning sellega kaasnevad tööd;
 11. Korterelamu üldkasutatavatel pindadel asuva hoone elektrisüsteemi asendamine või rekonstrueerimine;
 12. Rekonstrueerimistööde teostamisel üldkasutatavate pindade ja korterite akende soojustuse tasapinda paigaldamise ning kütte- ning ventilatsioonisüsteemi väljaehitamisest tuleneva siseviimistluse taastamine;
 13. Korterelamu rekonstrueerimisel liikumispuuetega isikutele hoonesse sissepääsu tagamiseks trepimademetele panduste ja käsipuude paigaldamine;

Kõikedele KredEx SA rekonstrueermise teotuse kasjutajale Toetatakse 50% maksmusest:

 • Korterelamu energiaauditi koostamine;
 • Rekonstrueermise põhiprojekti koostamine;
 • Korterelamu rekonstrueerimistöödeks tehnilise konsultandi teenuse kasutamine
 • Omanikujärelevalve teostamine.

Rekonstrueerimise protsess

Rekonstrueerimise protsess sõltub sellest, kas korteriühistu otsustab teostda renoveerimistöid omal jõul või KredEx SA ja pangalaenu abiga.

Rekonstrueerimise protsessi etapid omal jõul

 1. Rekonstrueermise eelarve koostamine
 2. Üldkoosoleku otsus
  • rekonstrueerimise tööde kinnitamine
  • maksimaalse laenu summa kinnitamine
  • voolitatud isikute valimine
 3. Rekonstrueerimise projekti tellimine.
 4. Rekonstrueermistööde ja omanikujärelevalve hinnapakkumised.
 5. Pangalaenu lepingu sõlmimine.
 6. Ehitaja  ja omanikujärelevalve valimine ja lepingu sõlmimine.
 7. Ehituse algus.

Rekonstrueerimise protsessi etapid KredEx SA toetusega.

 1. Komplekse rekonstrueermise eelarve koostamine
 2. Üldkoosoleku otsus
  • komplekse rekonstrueerimise tööde kinnitamine
  • maksimaalse laenu summa kinnitamine
  • voolitatud isikute valimine
 3. Energiaauditi puudumisel selle tellimine.
 4. Pangaleanu eelpakkumine.
 5. Tehnilise konsultandi valimine – leping (kohustlik ainult 25% ja 40 % toetusega)
 6. Rekonstrueerimise lähtülesanne koostamine
 7. Rekonstrueerimise projekti tellimine vastaval valitud paketile 25% või 40%.
 8. KredEx SA taotluse esitamine
 9. KredEx SA kõrvaltingimustega otsus
 10. KredEx SA projektide ekpertiis, vajadusel projekti muutmine
 11. Ehitaja ja Omanikujärevalve hanke korralademine ja valimine. Vajadusel üldkoosleku otus – Ehitaja ja Omanikujärevalve valimine.
 12. Panka laenu taotluse esitamine
 13. Hinnapakkumise ja pankalaenuotsuse KredEx SA-le esitamine
 14. KredEx SA lõpliku toetuse otsus
 15. Ehitaja ja omanikujärelevalve lepingu sõlmimine
 16. Ehituse algus
 17. Toetuse väljamakse:
  • Lepingu aktid, arved, maksekorraldused.
  • Mõõdistusprotokollid – ventilatsioon, küte.
 18. Tehnosüsteemide hooldusleping vähemalt 5 aastaks

 19. Energiamärgis aasta pärast.